Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

ХОМЕОПАТИЯ и Ракови заболявания

girl2_1_0x200

 

Dr. A. U. Ramakrishnan

Целта на това съобщение от семинара, проведен от д-р Рамакришнан в Брайтън на 20 и 21 февруари 1999 г., е колкото е възможно повече читатели да се запознаят с тази изключи­телно ценна и надеждна информация, която ще ни позволи да лекуваме нашите раковоболни пациенти много по-ефикасно.

Д-р Рамакришнан е преминал дълъг курс на обучение в Кралската лондонска хомеопатична болница и от 1967 г. е член на факул­тета по хомеопатия. Оттогава той практику­ва хомеопатия.

Той посещава клиники в Сингапур и в Съединените щати, за да лекува раковоболни пациенти и е ангажиран със собствената си хомеопатична практика в Мадрас (Индия) от 7.30 h сутринта до 21 h. Преглежда дневно около петдесет и повече пациенти. Загубил е сестра и брат – също хомеопат, починали от рак.

Неговият опит в хомеопатичното лечение на рака е обширен. Той е лекувал над 4000 случая на рак. Смята себе си за стриктен последовател на хомеопатията на Кент2. Оба­че, използвайки класическия метод, резулта­тите при раковоболните пациенти били твърде лоши през първите двадесет години от практи­ката му. Тогава той разработил нов подход, който му донесъл далеч по-голям успех. При всички други заболявания той си остава чист класически хомеопат, продължава да предпис­ва единствено лекарство, в единствена доза.

Но при рака използва множество лекарства, които може да редува, да повтаря често дозата и използва специалния plussing-метод3.

Както вероятно се случва и при много други хомеопати, основната част от пациен­тите на  д-р Рамакришнан са в напреднал ста­дий. Той дава следните данни за своята практика до 1998 г.

Общ брой раковоболни пациенти – 4020

Брой случаи с проявен I-ви4 стадий – 330 Брой случаи с проявен II и Ш-ти5 стадий – 1040 Брой случаи в IV-ти6 стадий – 2650

90% от пациентите в първи стадий са били излекувани.

На семинара д-р Рамакришнан дава мно­го полезна информация – изброява най-общо индицираните лекарства при туморни забо­ляване; тези форми на рак, които са най-ефек­тивно третирани хомеопатично; своите про­токоли на лечение и кои лекарства са инди­цирани при определен тип рак.

Ще ви представя тази информация.

Типове ракови заболявания, които се повлияват добре от хомеопатичното лечение:

Астроцитома на мозъка

Туморни заболявания на устната кухина.

Хранопровод

Главата на панкреаса

Ректум

Яйчници

Млечни жлези

Шийка на матката

Простата

Пикочен мехур

Кожа

Тестиси и външни мъжки полови органи

Според неговия опит лошо се повлияват:

Тялото на матката

Стомах

Черен дроб

 

Следните хомеопатични лекарства са най-общо показани при случаи на рак7:

Arsenicum bromatum

Aurum muriaticum

Baryta (солите)

Cadmium sulphuricum и други соли на кадмия.

Carcinosin

Condurango

Conium maculatum

Euphorbium

Hecla lava

Hydrastis

Kali-еви соли (arsenicosum, iodatum, bichromicum и bromatum)

Magnesium phosphoricum

Opium

Plumbum и неговите соли

Radium bromatum

Sabal serrulata

Scirrhinum

Symphytum

Terebinthina

Thuja

 

Освен това той подчертава Carcinosinum и Scurhinum като две от най-важните лекарства.

 

Протокол на д-р Рамакришнан за хомеопатично третиране на ракови заболявания

При раковоболните пациенти често има надбягване с времето и това е комплексен проблем. Неблагоприятните ефекти на пър­вичните и вторичните лезии изискват неот­ложно внимание. Понякога може да се из­ползва само едно-единствено лекарство, но обикновено лекарствата трябва да се редуват често.

1. Лекарство за органа/тъканта

Първото предписание би трябвало да бъ­де със специфичен афинитет към местополо­жението на първичния тумор.

2. Нозод

Подходящият нозод би трябвало да се предписва интеркурентно с лекарството, спе­цифично за органа или тъканта. Никога не използвайте нозод с потенция по-ниска от 30С в случай на подобно заболяване.

3. Конституционално лекарство

Конституционалното лекарство на паци­ента би трябвало да се редува с предходните две лекарства и да се използва по-късно, ко­гато туморът е под контрол. В самото начало, в частност ако туморът е извън контрол, органното лекарство, нозодът и конституцио­налното лекарство би трябвало да се дават за по една седмица всяко, като се редуват.

Най-подходящите потенции са ЗОС, 200С и 1М, особено ако се използва техниката на плюсиране, която ще бъде обяснена по-къс­но. Д-р Рамакришнан използва потенция 200С в 80% от случаите, когато използва метода плюсиране.

4. Тъканни соли

Биохимичните тъканни соли широко се използват като поддържаща терапия за дъ­лъг период: Calcarea fluorica 6Х за една до две години в контролиран проследяван случай на рак на костите.

5. Палиация

Палиативни лекарства могат да се пред­пишат за облекчаване на болката.

Протоколи за хомеопатичното лечение на рак

1. Преканцерозни състояния.

Хомеопатията е предпочитана терапия. (Конвенционалната медицина може да пред­ложи малко или нищо.)

2. Много ранен стадий на рак.

Хомеопатия.

3. Малък тумор, операбилен, няма засегнати лимфни възли, няма метастази.

Хирургия, последвана от хомеопатия.

4. Операбилен тумор със засегнати локални лимфни възли, които също са операбилни.

Хирургия, следвана от хомеопатия.

5.   Първичната лезия е неоперабилна. Вторично са засегнати лимфните възли и заобикалящите органи.

Опитайте хомеопатия за три до четири сед­мици. Ако няма успех – радиотерапия, пос­ледвана от хомеопатия.

6. Стадий 4. Първичният тумор е фиксиран, притиска съседните органи и има вторични метастази в тялото.

Хомеопатията като палиация.

Д-р Рамакришнан препоръчва хомеопа­тията никога да не се използва едновременно с химиотерапията и радиотерапията. Техните модалности ще си взаимодействат с действието на лекарството и тогава хомеопатичният лечебен протокол ще бъде по-малко ефекти­вен. Ако химиотерапията се прави през опре­делен период, напр. веднъж седмично или на две седмици, тогава хомеопатично лечение се провежда в дните между дозите. Поради тази причина химиотерапията, правена с прекъс­вания, е за предпочитане пред непрекъсната­та химиотерапия.

През целия период на радиотерапия не би трябвало да се прилага хомеопатично лече­ние, но то би могло да започне в деня след приключване на радиотерапията.

Потенции и дозировка

1. За преканцерозни състояния е подходя­ща потенция ЗОС или 200С веднъж седмично за няколко месеца.

2. В следващите стадии, плюсирането е много ефективна техника. Тя прави влошава­нето много по-малко вероятно и осигурява мощното въздействие на лекарството.

3. Когато болестта се контролира добре с хомеопатия или хирургия, или с комбинация на двете, подходящо е да се дава една доза от показаното седмично, на две седмици, на ме­сец или на два месеца.

Plussing-система на д-р Рамакришнан

Три гранули от лекарството се разтварят в единадесет чаени лъжички вода. Пациен­тът взема по една чаена лъжичка на всеки 15 минути. Между всяка доза водата се разбър­ква внимателно, или, ако е в бутилка – се разтръсква веднъж. Пациентът взема десет чаени лъжички за три часа и запазва послед­ната лъжичка за следващия ден. На следва­щия ден добавя десет чаени лъжички вода към последната лъжичка и процесът се пов­таря. Приема се по този начин в продълже­ние на седем дни.

Този метод е установено, че е изключи­телно ефективен за бързо редуциране на раз­мера на тумора и намаляване на болката. Д-р Рамакришнан никога не е наблюдавал вло­шаване, когато е използвал тази техника.

Типове неопластични заболявания и най-често показани лекарства

Разбира се, много други лекарства могат да бъдат показани, но според д-р Рамакришнан следните лекарства като най-общо показани в изброените по-долу специфични типове рак.

Астроцитома или глиома на мозъка:

Plumbum metallicum. Plumbum iodatum – ако туморът е инфектиран. Iodatum-ите са чудесни антисептици и антибиотици и могат да се използват за всеки инфектиран тумор. Baryta carbonica и също понякога muriatica също са много ефективни при рак на мозъка. Baryta има афинитет към мозъчната тъкан, а muriticum – сол за подобряване на мозъчното кръвообращение.

Рак на устната кухина:

При 90% от случаите е необходим Аиrит muriaticum, който има изумителен афинитет към устната кухина.

Рак на максиларния синус, назофарингса, орофарингс (предимно тумори на периоста8): Phytolacca, Symphytum

Рак на хранопровода: Conium, Scirrhinum

Рак на главата на панкреаса: Ceanothus americanus. Понякога Natrium sulphuricum.

Рак на ректума: Graphites, Nitricum acidum, Hydrastis, Aloe

Рак на яйчниците: Lachesis, Lilium tigrinum (последното осо­бено при шоколадови кисти на яйчниците, които са преканцероза)

Рак на млечните жлези: Conium, Scirrhinum

Рак на шийката на матката:Аиrит muriaticum natronatum (това лекар­ство е също много ефикасно при дисфункционално кървене, левкорея, аменорея и т.н.) Lachesis, Lilium tigrinum, Thlaspi bursa pastoris, Sepia.

Рак на простатата: Conium, Thuja, Sabal serrulata, Hydrangea (Д-р Рамакриншан се е натъкнал на Hydran­gea като лечение на рака на простатата, кога­то лекувал бъбречни и пикочни конкременти – наблюдавал е много случаи, излекувани от рак на простатата с нея). Хомеопатията може да бъде много ефективна за намаляване на нивата простатно-специфичен антиген -ПСА (за който в такава ситуация няма кон­венционално лечение). Ако ПСА е крайно висок – използвайте Thuja. Ако е много висок – използвайте Conium. Д-р Рамакриншан каз­ва, че Conium е повече или по-малко специ­фично лекарство, когато ПСА е много висок и трябва да се намали нивото му до нормал­ното. Да се използва потенция 200С веднъж на всеки две седмици и да се направи повтор­но изследване след два до четири месеца

Рак на пикочния мехур: Terebinthina, Cantharis

Рак на кожата: Sulphur, Arsenicum iodatum, Calcarea arsenicosa. Епителиомите9 са обикновено инфек­тирани и тогава Arsenicum iodatum често е ефикасно лечение.

Рак на стомаха: (лоши резултати) Cadmium sulphuricum, Condurango, Omithogalum umbellatum.

Рак на стомаха (лоши резултати, освен ако това не е първоначалният тумор). Conium, Scirrhinum

Рак на кръвта: Ferrum phosphoricum, China arsenicosa и Kalium arsenicum всички в потенция 6Х могат да се използват поради техния дълбок ефект върху кръвта. Те помагат за треската и мускулно-скелетната болка. Една доза четири до шест пъти дневно.

Лекарства за палиация на болката: Arsenicum bromatum, Radium bromatum, Magnesium phosphoricum, Plumbum iodatum, Opium, Aconitum, Kali-еви соли

Главните лекарства при туморни заболявания в подробности:

Carcinosin:

Това лекарство може да задържи бързото влошаване в терминалните случаи. Д-р Ра-макришнан е бил поразен от неговото дейст­вие върху всички стадии на раково заболя­ване (не само при случаите със явна фамилна история на преканцерози). Картината, която се наблюдава, често е следната:

–        Нарушение в психоемоционалното състо­яние (като фон).

–        Моралистични възгледи у млади хора.

–        Склонност към тревожност и чувствител­ност.

–        Нерешителност с умствена тъпота: мисли с усилие.

Раздвояване между липсата на самочувст­вие и високоморално състояние с ясни принципи, особено в деца или тийнейджъ­ри.

–        Много страхове: от бедност, смърт, от вся­какъв сорт трагедии.

–        Силно желание за сладко.

–        Примигване с очи и фациални тикове.

–        Главоболие отляво фронтално.

–        Нарушен сън.

Scirrhinum:

Приготвен от ракова тъкан от черен дроб. Картината на Scirrhinum доста наподобява тази на Phosphorus:

–       Те са слаби, тънки и зиморничави.

–       Много страхове

–       Ключов симптом: усещане за хлътване в областта на пъпа (Carcinosin, Kalium phosphoricum, Phosphorus).

Други характерни черти на Scirrhinum:

–       Хемороиди и понякога хронични, некротични хемороидни маси.

–       Заболявания на жлезите.

–       Ключов симптом: жлезите и бучките са твърди като камък (Conium).

–       Варикозни вени и болезнени варикозни язви.

–       Острици при деца (те изпълзяват около 17-18 ч., а не през нощта и предизвикват явен, очебиен сърбеж).

Baryta iodata:

Много важно за лечение на жлезиста тъ­кан и следователно е ефективно, когато са засегнати лимфните възли. В частност се из­ползва при постмастектомия с едем на ръка­та. Baryta iodata е ефективна, защото Baryta има афинитет към лимфните възли, a iodata е ефективен при възпаление. Може да се из­ползва за палиация.

Sanguinaria е друго лекарство за стаза в лимфата и изобщо за циркулаторни наруше­ния.

Arsenicum bromatum:

Голямо лекарство за инфектирана кожа. Arsenicum има афинитет към кожата, а bromatum (както и всички други халогенни елементи) има афинитет към инфекциите.

Бромидите и халогените изобщо са много добро лечение за жлези, инфекции и индурации в млечните жлези и други тъкани. Ако индурациите са калцифицирани, използвайте Calcarea fluorica. Arsenicum bromatum също е показан и при лимфом на Ходжкин.

Aurum muriaticum:

Има много силен афинитет към тумори в устната кухина. Също може да се използва за третиране на левкоплакия10 (преканцерозно състояние на устата). Също и за lichen planus, който е потенциално злокачествен и се нами­ра в устата и по кожата.

Conium maculatum:

Когато имаме твърди като камък лимфни възли (Scirrhinum) при рак на млечните жле­зи, черен дроб, простата, хранопровода или жлези някъде другаде. Почти специфичен е за увеличен простатно-специфичен антиген. Conium е „последното спасение“ при лечение на рак на простатата (другото е Sabal serrulata).

Conium и черен дроб:

Conium има силен афинитет към черния дроб, вероятно защото черният дроб е плъ­тен, твърд орган и уплътнеността е смисълът на Conium. Conium може да се използва при мастна дегенерация на черния дроб, алкохол­на или неалкохолна цироза, бенигнени тумо­ри на черния дроб и хепатомегалия.

Euphorbium officinalis:

Много раковоболни пациенти имат силни болки и Euphorbium е много ефикасно лече­ние за ужасни парещи болки, които се облек­чават от студени апликации. Euphorbium е зиморничав пациент. Парещата болка може да се дължи на вътрешен гангренозен процес. Може да се дава в потенция 6Х или 12Х, или като тинктура на всеки час или на два часа.

Hecla lava:

Съдържа силициев двуокис, алуминий, магнезий, железен окис и калциев карбонат.

За саркоми, малигнени миелом, някои левкемии, екзостози11, калканеален (на пета­та) шип, епулис12(разрастване в резултат на ангуларен13 процес на долната и горната че­люст – Thuja), разрастване на костите на че­репа.

Hydrastis:

Много важно лекарство за рак. Тайлър го подчертава като много важно при преканцерозни състояния. За рак на стомаха и тумори, засягащи интестиналния тракт изобщо. Hyd­rastis често се използва, когато първоизточ­никът е неизвестен и има много стомашни проблеми. Също покрива добре и респира­торната система.

Картина на симптомите: дебел, отпуснат език, усещане за слабост, празнота в стомаха, всичките секрети са гнилостни – най-често гной – с много силна миризма на развалено.

Hydrastis е много добър за инфектирани тумори. В този случай дайте ЗОС четири пъти дневно за седмица, след това преценете ситу­ацията.

Kali-eвu соли:

Те са големи лекарства за нервната систе­ма, когато има дебилност, слабост и прострация. Следователно са важни в терминални състояния. Kalium bromatum е полезно, кога­то има разсейки в мозъка, особено ако те предизвикват конвулсии.

Opium:

Когато има изключително силна болка и за симптоми, които са резултат от страх. Opium е едно от водещите лекарства за страх. Също за ступор и полусъзнателност и чувст­во за примирение.

Plumbum metallicum и iodatum:

Рак на мозъка.

Когато има колики и спазми с констипация (т.е. прекалена прекомерна активност или неактивност в червата).

Локална парализа на мускулите.

Сублуксации – повтарящи се дислокации на ставите, дължащи се на мускулна слабост.

Пристъпи със спазми от главата до кра­ката. Умствено и физическо изтощение. По­явяват се симптоми след умствено усилие. Рак на мозъка: ако е първичен – потенция 200С; ако е вторичен, особено за болката или пристъпите, използвайте Plumbum iodatum 6Х на всеки час до два часа. Астроцитома, глиома и неоплазми на гръбначния мозък.

Radium bromatum:

Голямо лекарство за сухота и разпад на тъканите, така че е показано след радиотера­пия и химиотерапия. Много силно изразено парене и сърбеж.

Sabal serrulata:

Бенигнена простатна хипертрофия – тин­ктура от 6Х. За рак на простатата и повишени ПСА – ЗОС и нагоре.

Cadmium sulphuricum:

Едно от най-зиморничавите лекарства. Използва се симптоматично за облекчаване на рак на стомаха, когато има повръщане на кръв – тип утайка от кафе или черно повръ­щане. Cadmium bromatum или Cadmium ioda­tum също могат да се използват, особено ако пациентът е топлокръвен. Cadmium iodatum може да се използва за болест на Ходжкин.

Symphitum:

Лекарство, което има много силен афини­тет към костите и може да се използва за всякакви инфекции и неопластични заболя­вания на костите и периостеума. Може да се използва при остеомиелити заедно с Arseni­cum iodatum 6Х. Саркоми, тумор на Юинг14 и остеобластома – самоограничаващ се тумор на костите, който никога не метастазират.

Terebinthina:

Може да е много ефикасно при рак на пикочния мехур – високите потенции да из­лекуват, ниските потенции за симптоматич­но облекчение. Много ефикасно при странгурия (затруднено и болезнено уриниране) и хематурия. Също е много полезно при обик­новена албуминурия, напр. при деца с гломерулонефрит.

Thuja:

Ракове на гърлото, фарингса, гласните струни и простатата.

Случаи:

За да се демонстрира протоколът на ле­чение за пример са използвани следните слу­чаи:

Случай 1:

Рак на гърдата, 32-годишна же­на, първи стадий. Бучка с диаметър 2,5 см на дясната гърда, свободно подвижна, несрастнала. Бучката е неболезнена и твърда като камък. Пациентката напълно отхвърля хи­рургична намеса въпреки всички съвети. Тя е типична конституция Pulsatilla (те могат да са упорити!).

Лечение:

1  седмица – Scirrhinum 200С с плюсиране

2  седмица – Conium 200С с плюсиране

3  седмица – Scirrhinum 200С с плюсиране

4  седмица – Conium 200С с плюсиране

Лечението е продължило по този начин до осмата седмица, бучката станала по-мека и малко по-малка.

9 и 10 седмица – Pulsatilla 200С с плюсиране 11 седмица – бучката е изцяло изчистена.

Scirrhinum 200С веднъж месечно за шест месеца. Край на лечението. Пациентката от три години не е имала проблеми досега.

Този случай показва използване на органно лекарство (Conium), подходящ нозод (Scirrhinum) и конституционално лекарство (Pulsatilla) и последващо използване на нозод (Scirrhinum) профилактично за няколко месе­ца след излекуване на тумора.

Бих искал да изтъкна, че д-р Рамакришнан е лекувал този случай с крайно нежела­ние. Той е явен привърженик на хирургията при първи стадий, както ще обясня по-късно. По време на семинара д-р Рамакришнан съ­общи за дузини подобни случаи на драматич­но излекувани ракови случаи.

Случай 2:

Мъж, лекар, 52-годишен, рак на стомаха. Маса с диаметър 5 см в голямата кривина на стомаха. Извършена е хирургич­на намеса, за да се отстрани туморът от сто­маха му, но той е имал множество злокачест­вени образувания в мезентериалните лимфни възли и разсейки в далака, черния дроб и белия дроб.

Лечение:

1  седмица – Hydrastis 200С – една доза

2  седмица – Conium 200С – една доза

3  седмица – Carcinosin 200С – една доза

Тази серия от лекарства е била повтаряна за три месеца. Плюсирането не е било изпол­звано в този случай, защото хирургията добре се е справила с първичния тумор. Плюсира­нето се използва, когато е необходимо бързо да се редуцира размерът на тумор, който е извън контрол, както и за да се редуцира приличащия на влошаване ефект.

В края на тези три месеца всички метастази са били изчезнали. Този пациент е бил изключително щастлив, не само защото ра­кът на стомаха рядко се повлиява от хомеопатично лечение, а и защото първичният тумор е бил на голямата кривина на стомаха, където прогнозата е дори по-лоша от тази за рака на пилора.

Hydrastis е бил избран, защото това е глав­но лекарство за рак на стомаха; Conium -поради афинитета си към тумори на жлези и лимфни възли; Carcinosin е бил подходящият нозод. Отново драматично излекуване, паци­ентът е добре вече няколко години.

Случай 3:

Шестгодишно момче с хронич­на миелоидна левкемия.

Пациентът е с огромен брой засегнати лимфни възли, фебрилен е, със спленомегалия и хепатомегалия. Главни хомеопатични характеристики в случая са, че три от засег­натите лимфни възли са много твърди, което е необичайно при хронична миелогенна лев­кемия. При пациента липсва жажда и има оточно (подпухнало), едематозно лице.

Протокол:

Scirrhinum 200С – една доза четири пъти

дневно за две седмици. Apis 200С – една доза Scirrhinum 200С – веднъж седмично

След четири седмици твърдите лимфни възли са станали много по-меки, не са засег­нати нови и температурните амплитуди са намалели. Хемоглобинът на детето е пови­шен.

След дванадесет седмици детето е напъл­но афебрилно и лимфните възли са редуцира­ни с 25%. Намалена е хепатомегалията и спленомегалията. Обаче левкемичната кръв­на картина останала съвсем същата, така че това било съществено за смяна на стратеги­ята.

Предписание:

Symphitum 200С веднъж седмично.

За месеци кръвната картина се е норма­лизирала и от няколко години пациентът е добре. В този случай Scirrhinum е показаният нозод и Apis е конституционалното лекарст­во. Лекарството, което изцяло е обърнало случая, обаче е тъканното лекарство – Sym­phitum. Той е добре известен като лекарство с много специфично действие върху костите и д-р Рамакришнан твърди, че Symph. е изк­лючително ефективно лекарство в случаите на левкемии поради мощният му афинитет към костния мозък.

Случай 4:

Мъж, 40-годишен, с образува­ние в областта на дясното слепоочие.

Има разсейки в гръбнака, ребрата и шийните цервикални лимфни възли. Диагности­циран е като кръглоклетъчен малигнен тумор. Туморът не е болезнен, но пациентът е умо­рен, кахектичен и е загубил голяма част от теглото си.

Предписание:

Symphitum ЗОС, отново ЗОС след две седмици и тогава 200С две седмици по-късно.

За тези два месеца пациентът се е чувст­вал малко по-добре, но туморът не намалял.

Предписание:

Hecla lava 200С веднъж седмично

Два месеца по-късно масата на главата напълно изчезнала.

Предписание:

Calcarea fluorica 6Х за няколко месеца.

Пациентът не е пожелал проверка със скенер на разсейките, както и каквито и да е други контролни изследвания, но седем годи­ни по-късно е бил все още жив. Той е лекуван преди д-р Рамакришнан да разработи техни­ката на плюсиране и текущите протоколи.

Случай 5:

Астроцитома на мозъка, реци­див отново след трета поредна операция. Ту­морът е във фронталния лоб на лявата страна. При пациента е с отслабнала крат­котрайната памет, забавена умствена дей­ност и забавени движения.

Предписание:

Plumbum iodatum 200С с плюсиране, редуван с Carcinosin 200С с плюсиране. След два ме­сеца Baryta carbonica 200С на всеки две седми­ци. След шест месеца туморът напълно изчезна. Пациентът е добре след 9 години.

Д-р Рамакришнан е имал много успехи с астроцитома на мозъка дори в трети стадий.

Случай 6:

Дванадесетгодишно момче с тумор на Юинг – саркома на лявата фибула. Той е хиперактивен, екстровертен и кипи от енергия. Когато е бил на три години е имал първична туберкулоза. Има силен страх от животни.

Предписание:

Hecla lava 200С, редуваща се с Carcinosin 200С всяка седмица. След шест месеца туморът напълно е изчезнал. Два месеца по-късно при рутинно изследване са открити разсейки на дясното коляно.

Предписание:

Tuberculinum 10М – една доза. Туморът напълно е изчезнал.

Случай 7:

60-годишен мъж с рак на хра­нопровода.

Пълно запушване на хранопровода с не­възможност да преглътне повече от няколко

глътки течност. Разсейка в дясно седмо реб­ро. Много сдържан, меко говорещ, чувстви­телен и съвестен, съзнателен човек. Липсва му жизненост, много е зиморничав и не се храни добре. Желае студена храна и напитки и има отвращение към мляко.

Лечение:

Silicea за шест месеца в покачващи се потен­ции от 200С до 10М, с интеркурентни дози Conium при нужда.

Пациентът е напълно излекуван.

Случай 8:

47-годишна жена с неопластично образувание на лявата буза. Твърда люще­ща се язва, засегната е едната слюнчена жлеза. Също има левкоплакия на дясната буза отвътре. Пациентката има удебелен език с миризма на развалено и уригвания с миризма на развалено. Усещане за слабост и празнота в областта на епигастриума.

Предписание:

Hydrastis 200С седмично.

За три месеца туморът е редуциран със 75% и субмандибуларната жлеза не е засег­ната. Тогава пациентът прекратява лечение­то си, но след една година се връща с рецидив на тумора, който постепенно е станал по-го­лям за предходните два месеца.

Предписание:

Hydrastis 10М. Туморът напълно изчезва и пациентът е добре за следващите осем годи­ни. Този случай отново е лекуван преди д-р Рамакришнан да разработи настоящия про­токол и методът на плюсиране.

Случай 9:

62-годишен възрастен мъж с мултиплен миелом.

Hecla lava (поради многочислените находки в костите), в редуване с Carcinosin.

Случай 10: Тумор на главата на панкреаса. Cadmium sulphuricum в редуване с Carcinosin, последвано от Arsenicum album.

Случай 11: 68-годишен мъж с бронхогенен карцином.

Lycopodium, редуващ се с Carcinosin и Sangui-naria са използвани за палиация на хемофтизата.

Гадене от химиотерапия:

Cadmium sulphuricum вероятно е предпо­читаното лечение. Други лекарства, които могат да се използват – Arsenicum album, Nux vomica и Ipecacuanha.

Стриктури:

При пациенти със стриктури, адхезии и фиброзни нишки, причиняващи болка или други симптоми, няколко лекарства могат да се използват: Graphite, Causticum и Thiosin-aminum.

Надявам се, че това съобщение ще окура­жи колегите и ще им вдъхне повече увереност при работата им с раковоболните пациенти. Д-р Рамакришнан е написал книга за хомеопатичното лечение на рака, която вероятно ще излезе до края на годината (1999).

 1. Avatar
  Цветан Зирков

  Здравейте д-р Янакиев,

  Бих искал да Ви запитам мога ли да си закупя и пия хомеопатичното лекарство Gelsemium semprevirens. Имам семейни и служебни проблеми и съм постоянно в голям стрес и тревоги.
  Моля за съвет дали ще ми помогне и по колко хапчета да вземам на ден.
  Безкрайно Ви благодаря.
  Цветан Зирков – град Варна.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте, може да си закупите от всяка аптека този препарат в разреждане 15 сн – по 5 гран. се смучат три пъти на ден на гладно.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 2. Даниела Велинова

  Здравейте д-р Янакиев,
  Бих искала да Ви попитам,имали хомеопатични препарати за лечение на рак на гърдата.
  Преди година и половина ми беше премахнат тумор 4-5 см. В момента се е появил нов, но мисля да потърся алтернативни методи за решение на ситуацията.
  Благодаря Ви много!
  Най – сърдечни благопожелания!
  Даниела – Майорка

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Даниела,
   Лечението на това заболяване е комплексно.
   Прочетете тази статия, и може да откриете отговор.
   но то е част от терапията.http://test.d-rmario.com/?p=1364


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   1. Даниела Велинова

    Благодаря Ви много др. Янакиев. Тази статия ми беше изключително полезна.
    Оказва се, че в Испания не се продава Scirrhinum 200C . Бихте ли ми казали от къде мога да го закупя.
    Сърдечни поздрави!
    Даниела

    1. Mario Janakiev

     Здравейте Даниела,
     Тази аптека приготвя всякакви видове лекарства :
     http://helios-homeopharm.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 3. Милена

  Здравейте! Аз съм на 39г.Живея в чужбина.На 13.04 получих диагноза рак на гърдата.Операцията-едностранна мастектомия(лява)беше на 23.04.Поставен ми е експандер, който в бъдеще ще бъде подменен с имплант.Сега все още съм с дренажи и пия Зинат.Ще пия също хормони.За сега няма да имам химио и лъчетерапия.Взимаха ми биопсия под ръката след операцията-чиста е.
  Отстранени са 3 туморни образувания. Двете са доброкач.,но третото е злокачествено!
  Посъветвайте ме за следоперативно възстановяване.Все още движенията ми са ограничени в ръката и изпитвам болка най вече като ставам.Имам дете на 5г., за което веднъж вече ми помогнахте.!
  С искренни благопожелания!

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Милена,
   Искрено Ви пожелавам бързо възстановяване.
   Добре е да приемате Туя 15 сн – по 5 гран. на ден и от новия сироп д-р Марио Имунобуст.С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Scroll Up