Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Ларингит – природни рецепти

За­гу­ба­та на гла­са (aфо­ния) не е един­с­т­ве­ни­ят и да­леч не най-опас­ни­ят сим­п­том на лар­ин­ги­та. Та­зи бо­лест има и дру­ги от­ли­чи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки: пос­то­ян­но­то драз­не­не и чув­с­т­во­то за па­ре­не в гър­ло­то, бол­ки­те при прег­лъ­ща­не, ла­е­ща­та каш­ли­ца – от­на­ча­ло су­ха, а след то­ва с от­де­ля­не на храч­ки. Су­ха­та теж­ка каш­ли­ца трав­ми­ра ли­га­ви­ца­та на ла­рин­к­са, след ко­е­то ид­ва ин­фек­ци­я­та и за­поч­ва про­це­сът на въз­па­ле­ние.

Как­то вся­ко дру­го въз­па­ле­ние, и ла­рин­ги­тът се прид­ру­жа­ва от тем­пе­ра­ту­ра. Тя дос­ти­га мак­си­мум до 37-38°. Ос­вен то­ва глас­ни­те стру­ни се уве­ли­ча­ват, ка­то за­поч­ват да при­ли­чат на мал­ки за­чер­ве­ни ци­лин­дър­че­та, от­и­ча ли­га­ви­ца­та, на­ру­ша­вай­ки сво­бод­на­та виб­ра­ция на глас­ни­те стру­ни,

гла­сът бързо се умо­ря­ва, спа­да, ста­ва дрез­гав и груб 

Как­то по­каз­ва ме­ди­цин­с­ка­та прак­ти­ка, ла­рин­ги­тът мно­го ряд­ко въз­ник­ва ка­то са­мос­то­я­тел­но за­бо­ля­ва­не – са­мо при пев­ци, го­во­ри­те­ли, учи­те­ли и при хо­ра, чи­я­то про­фе­сия е свър­за­на с го­во­ре­не.

Но във всекид­не­ви­е­то все по­ве­че се сблъс­к­ва­ме с ос­т­ра­та фор­ма на бо­лест­та, раз­ви­ва­ща се на фо­на на ви­рус­ни ин­фек­ции:

– рес­пи­ра­тор­ни за­бо­ля­ва­ния;
– грип;
– скар­ла­ти­на;
– ма­га­реш­ка каш­ли­ца;
– ан­ги­на.

Мно­го чес­то при­чи­ни­тел на бо­лест­та са замърсяванията в окол­на­та сре­да или ло­ши­те на­ви­ци.
И още:

– про­дъл­жи­тел­но­то вдиш­ва­не на сух, го­рещ или сту­ден въз­дух;
– хи­мич­ни из­па­ре­ния;
– по­па­да­щият в бе­ли­те дро­бо­ве въг­ле­ро­ден ок­сид;
– рез­ки тем­пе­ра­тур­ни ко­ле­ба­ния;
– зло­у­пот­ре­ба­та с пи­кан­т­на хра­на и ал­ко­хол. 

Вие пу­ши­те от­дав­на и ве­че за­бе­ляз­ва­те, че гла­сът ви е за­гу­бил пре­диш­на­та си звуч­ност? Ни­що чуд­но. Всич­ки зак­ле­ти пу­ша­чи стра­дат от ла­рин­гит. Па­сив­ното пу­ше­не съ­що мо­же да пре­диз­ви­ка пре­сип­ва­не, заг­ру­бя­ва­не и до­ри за­гу­ба на гла­са.

При пос­то­ян­ни проб­ле­ми с гла­са и неп­ра­вил­но ле­че­ние на ларингита мо­же да се раз­вие хро­нич­на фор­ма и за­бо­ля­ва­не­то със за­вид­но пос­то­ян­с­т­во ще на­пом­ня за се­бе си ня­кол­ко пъ­ти в го­ди­на­та, осо­бе­но в меж­дин­ни­те се­зо­ни и при сту­де­но вре­ме. Ако стра­да­те чес­то от ви­рус­ни за­бо­ля­ва­ния, ан­ги­ни или има­те хро­нич­но въз­па­ле­ние на ди­ха­тел­ни­те пъ­ти­ща – ри­нит, си­ну­зит, из­к­ри­ве­на сте­на на но­са, въз­па­ле­ние на сли­ви­ци­те, из­мъч­ват ви алер­гии, сто­маш­но-чрев­ни, сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния и ен­док­рин­ни сму­ще­ния – то­ва оз­на­ча­ва, че по­па­да­те в рис­ко­ва­та гру­па.

Симптомите на хроничния ларингит,

за раз­ли­ка от про­я­ви­те на ос­т­рия, са мно­го по-теж­ки – пос­то­ян­но усе­ща­не за на­ли­чи­е­то на чуж­до тя­ло в гър­ло­то, каш­ли­ца с храч­ки, ко­и­то се от­де­лят труд­но, леп­ка­ва слуз, ко­я­то пок­ри­ва ла­рин­к­са и за­съх­ва във вид на ко­рич­ки! На фо­на на про­ме­ни­те в ли­га­ви­ца­та на ла­рин­к­са мо­гат да се по­я­вят и въ­зел­че­та. То­ва е раз­рас­т­ва­ща се епи­тел­на тъ­кан, ко­я­то не поз­во­ля­ва на глас­ни­те стру­ни да се зат­ва­рят, ко­е­то съ­що во­ди до пре­сип­ва­не на гла­са. И ако имун­на­та за­щи­та на ор­га­низ­ма не е дос­та­тъч­но сил­на, ла­рин­ги­тът мо­же да е прид­ру­жен с теж­ки ус­лож­не­ния: въз­па­ли­те­лен оток (аб­с­цес) на ла­рин­к­са и по-ряд­ко сре­ща­ща­та се фор­ма – флег­мон на ла­рин­к­са. При та­ки­ва фор­ми на ла­рин­гит ле­ка­ри­те за­дъл­жи­тел­но про­веж­дат ла­рин­гос­ко­пия, за да се из­с­лед­ват глас­ни­те стру­ни, а в слу­чай че се от­к­ри­ят по­доз­ри­тел­ни об­ра­зу­ва­ния, се наз­на­ча­ва би­оп­сия, за да се ели­ми­ни­ра на­ли­чи­е­то на ра­ко­ви клет­ки.

РЕЦЕПТИ СРЕЩУ ЛАРИНГИТ

При пъл­на за­гу­ба на глас 

При­гот­ве­те 200 мл пряс­но из­це­ден сок от чер­ве­но цвек­ло, до­ба­ве­те 1 су­пе­на лъ­жи­ца ябъл­ков оцет. Пра­ве­те гар­га­ра на гър­ло­то 3-4 пъ­ти на ден.

Взе­ме­те 1/2 с.л. се­ме­на от ана­сон, за­лей­те ги с 200 мл во­да и ос­та­ве­те на кот­ло­на да ври 10-15 ми­ну­ти. Пре­це­де­те и към от­ва­ра­та до­ба­ве­те 1 су­пе­на лъ­жи­ца ко­няк и 2 с.л. мед. Взе­май­те по 1 ч.л. на все­ки 30 – 40 мин. То­ва е на­чин за бър­зо въз­с­та­но­вя­ване на гла­са.

За всич­ки ви­до­ве ла­рин­ги­ти

Взе­ме­те 2 с.л. свет­ли ста­фи­ди, за­лей­те с 1 ча­ша во­да и ос­та­ве­те да кип­не. Към го­то­ва­та от­ва­ра до­ба­ве­те 1 су­пе­на лъ­жи­ца на­ря­зан пре­сен лук. Взе­май­те по 2 с.л. от смес­та 3-4 пъ­ти на ден.

Ос­т­ра фор­ма

Кап­вай­те в но­са раз­лич­ни мас­ла: сли­во­во, ев­ка­лип­то­во, от звъ­ни­че или гра­дин­с­ки чай. Със съ­щи­те те­зи мас­ла е по­лез­но да се пра­вят ин­ха­ла­ции (1 ча­е­на лъ­жич­ка от мас­ло­то на 300 мл вря­ща во­да). Про­дъл­жи­тел­ност на ин­ха­ла­ци­я­та – 15 мин., 3 пъ­ти на ден.

Ще се въз­с­та­но­ви­те по-бър­зо, ако спаз­ва­те и дру­ги важ­ни пра­ви­ла:

– под­дър­жай­те в апар­та­мен­та пос­то­ян­но топ­ли­на и влаж­ност;
– пий­те по­ве­че ми­не­рал­на во­да и мля­ко;
– вед­нъж на все­ки 2 ча­са пра­ве­те гар­га­ра с от­ва­ра от лай­ка или гра­дин­с­ки чай;
– пра­ве­те топ­ли ал­кал­ни и мас­ле­ни ин­ха­ла­ции по 15-20 ми­ну­ти на все­ки 2-3 ча­са, а през нощ­та – заг­ря­ва­щи ком­п­ре­си;
– пра­ве­те го­ре­щи ва­ни на кра­ката за 20-30 ми­ну­ти 2 пъ­ти на ден;
– кап­вай­те в но­са мас­ло от шип­ка: то има про­ти­во­въз­па­ли­тел­но и смек­ча­ващо действие.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Scroll Up