Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

БИЛКОВИ РЕЦЕПТИ , КОИТО СА АКТУАЛНИ И ДНЕС

ВЪРБИНКА – засилва  организма  ни  ….

Рас­те­ни­е­то е с пра­во, че­ти­ри­ръ­бес­то, раз­к­ло­не­но стъб­ло, ви­со­ко до 1 м. Лис­та­та му са сре­щу­по­лож­ни, яй­це­вид­но лан­цет­ни, гра­па­ви, пок­ри­ти с вла­син­ки. Дол­ни­те са ед­ри, с дръж­ка, а гор­ни­те – дреб­ни, се­дя­щи. Цве­то­ве­те са ро­зо­ви или  ли­ла­ви, съб­ра­ни в кла­со­вид­ни съц­ве­тия. Чаш­ка­та е пет­дел­на, тръ­бес­та, вен­че­то – пет­лис­т­но, срас­на­ло, с че­ти­ри ти­чин­ки. Пло­дът е сух, раз­пад­лив – раз­де­ля се на 4 орех­че­та. Цъф­ти  от къс­на про­лет  до есен­та.

ДРО­ГА СА СТРЪ­КО­ВЕ­ТЕ С ЦВЕ­ТО­ВЕ­ТЕ

За ле­кар­с­т­ве­ни це­ли над­зем­на­та част на рас­те­ни­е­то се  бе­ре  по вре­ме  на цъф­те­не­то ( от юни до ав­густ). Су­ши се на сян­ка.

ХИ­МИ­ЧЕН СЪС­ТАВ

Дро­га­та съ­дър­жа гли­ко­зи­ди­те вер­бе­на­лин и вер­бе­нин, слуз­но и гор­чи­во ве­щес­т­во, дъ­бил­ни ве­щес­т­ва, ете­рич­но  мас­ло. То­ва мас­ло съ­дър­жа цит­рал, тер­пе­ни и тер­пе­но­ви ал­ко­хо­ли с кам­фо­ро­ва ми­риз­ма.

ДЕ­ЙС­Т­ВИЕ И ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ

Вър­бин­ка­та е доб­ро  ук­реп­ва­що сред­с­т­во при из­то­ще­ние, при сла­бост, при  нер­в­на и пси­хи­чна  умо­ра. Пред­пис­ва се още за за­сил­ва­не на млеч­на­та  сек­ре­ция у  кър­мач­ки, при ос­къд­на мен­с­т­ру­а­ция. По­ма­га ка­то ди­у­ре­тич­но сред­с­т­во при за­дър­жа­не на  теч­нос­ти в ор­га­низ­ма, при въз­па­ле­ния на чер­ния дроб и на да­ла­ка.

От­ва­ра от бил­ка­та дейс­т­ва бла­гоп­ри­ят­но при прос­туд­ни за­бо­ля­ва­ния и въз­па­ле­ние на ус­т­на­та ку­хи­на (под фор­ма­та на гар­га­ра), как­то и при ня­кои кож­ни за­бо­ля­ва­ния, при труд­но заз­д­ра­вя­ва­щи ра­ни и фу­рун­ку­ли (под фор­ма на ком­п­ре­си).

На­род­на­та ме­ди­ци­на пре­по­ръч­ва вър­бин­ка­та и ка­то еме­тич­но сред­с­т­во (за пов­ръ­ща­не), при пя­сък и ка­мъ­ни в бъ­б­ре­ци­те и пи­коч­ния ме­хур, при трес­ка, ма­ла­рия, гла­во­бо­лие и други болести.

НА­ЧИН НА УПОТ­РЕ­БА

От­ва­ра­та  се при­гот­вя от 2 су­пе­ни лъ­жи­ци на­ря­за­ни стръ­ко­ве и 500 мл  во­да. Ва­ри се в  про­дъл­же­ние на 5 ми­ну­ти и след ка­то из­с­ти­не, се пре­цеж­да. При­е­ма се по 100 мл от­ва­ра пре­ди яде­не 4 пъ­ти на ден.


МНО­ГО БИЛ­КИ ПО­МА­ГАТ ПРИ БЯ­ЛО ТЕ­ЧЕ­НИЕ

Па­то­ло­гич­ни­те те­че­ния се  дъл­жат на хор­мо­нал­ни раз­с­т­ройс­т­ва (при тях не се от­к­ри­ват па­то­ген­ни при­чи­ни­те­ли) и на въз­па­ли­тел­ни за­бо­ля­ва­ния на жен­с­ки­те  по­ло­ви ор­га­ни, при­чи­не­ни от бак­те­рии,три­хо­мо­ни, гъ­бич­ки и др. За ле­че­ни­е­то им се из­пол­з­ват бил­ко­ви ком­би­на­ции за вът­реш­но при­ла­га­не, за про­мив­ки и там­по­ни.

По пре­цен­ка на ле­ку­ва­щия ле­кар мо­гат да бъ­дат ком­би­ни­ра­ни и с ме­ди­ка­мен­тоз­на те­ра­пия.

ЗА ВЪТ­РЕШ­НА УПОТ­РЕ­БА. Смес­ват се по 50 г ме­чо гроз­де, орех, хвощ, бял имел, чер­ве­но по­дъ­би­че, лай­ка, ма­щер­ка и коп­ри­ва.

В 600 мл вря­ща во­да се пос­та­вят 2 су­пе­ни лъ­жи­ци от смес­та. Ва­ри се 3 ми­ну­ти,  ос­та­вя се да прес­тои 30 ми­ну­ти и се пре­цеж­да. От от­ва­ра­та се  при­е­ма 6 пъ­ти  днев­но по 80 мл 15 ми­ну­ти пре­ди яде­не и 30 ми­ну­ти след яде­не.

ЗА ПРО­МИВ­КИ И ТАМ­ПО­НИ. Смес­ват се  по 80 г смрад­ли­ка, кам­шик и по 50 г лай­ка, бо­си­лек, ма­щер­ка и лен.

В 1 л ки­пя­ща во­да се пос­та­вят 3 су­пе­ни лъ­жи­ци от смес­та.Ва­ри се 3 ми­ну­ти, ос­та­вя се да прес­тои 30 ми­ну­ти и се пре­цеж­да. Пра­вят се  про­мив­ки вся­ка ве­чер пре­ди ля­га­не.  Със съ­ща­та от­ва­ра мо­гат да се пра­вят и там­по­ни. Взе­ма се па­мук кол­ко­то орех, об­ви­ва се с мар­ля и се за­вър­з­ва на ко­нец, та­ка че от не­го да ви­сят 10-20 см.  Та­ка при­гот­ве­ни­те  там­по­ни се на­кис­ват в от­ва­ра­та и  се пос­та­вят във  вла­га­ли­ще­то сут­рин и ве­чер.


ХИ­ПО­ТО­НИ­Я­ТА Е ЛЕ­ЧИ­МА

Стра­дам от нис­ко кръв­но на­ля­га­не, имам гла­во­бо­лие, не мо­га да па­зя рав­но­ве­сие. Ще ви бъ­да  мно­го бла­го­дар­на, ако се от­зо­ве­те на мол­ба­та ми за по­мощ с ня­коя из­пи­та­на ре­цеп­та.

За цел­та под­хо­дя­ща бил­ка е ла­ван­ду­ла­та. 50-60 г ла­ван­ду­лов цвят се за­ли­ва с 1 л во­да. Заг­ря­ва се до за­ви­ра­не и след 10 ми­ну­ти се пре­цеж­да. От­ва­ра­та се до­ба­вя към во­да­та във ва­на­та, в ко­я­то се прес­то­я­ва 15-20 ми­ну­ти.

Чрез ла­ван­ду­ло­ва­та ба­ня се  пос­ти­га и от­пус­ка­не при раз­д­раз­ни­мост.

Три пъ­ти днев­но пре­ди хра­не­не се пие сок от по­ло­вин гла­ва чер­ве­но цвек­ло и два мор­ко­ва. Со­кът се из­с­тис­к­ва пре­ди са­ма­та  кон­су­ма­ция.


С ЛО­ПУ­ША МО­ЖЕ ДА СЕ ЗАБ­ЛУ­ДИ­ТЕ

Ко­га се бе­ре бил­ка­та  ло­пуш и кои час­ти се из­пол­з­ват? Как се при­гот­вя нас­той­ка от ло­пуш?

На­и­ме­но­ва­ни­е­то ло­пуш на­ро­дът ни из­пол­з­ва за две раз­лич­ни рас­те­ния – за ле­чеб­на­та ов­чар­ка и за гра­дин­с­ки­я ла­пад. Гра­дин­с­ки­ят ла­пад (Rumex Patientia) на­ро­дът ни на­ри­ча още ла­па­дец, ло­пуш. Ма­кар че е ста­ро кул­тур­но рас­те­ние, поз­на­то пре­ди всич­ко ка­то вку­сен зе­лен­чук, рас­те­ни­е­то има и ле­чеб­ни свойс­т­ва. От­ва­ра от ко­ре­ни­те му се упот­ре­бя­ва в на­ша­та на­род­на ме­ди­ци­на про­тив кож­ни бо­лес­ти, стру­пеи, кел и скор­бут.

На­чин на из­пол­з­ва­не:  5-10 г сит­но счу­ка­ни ко­ре­ни се за­ли­ват с 2 ча­е­ни ча­ши вря­ща во­да, сместа ври 10 ми­ну­ти и след  из­с­ти­ва­не се пре­цеж­да. Взе­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 3 пъ­ти на ден  под кон­т­рол на ле­кар. Счу­ка­но­то  във вид на ка­ша ко­ре­ни­ще се смята ка­то мно­го доб­ро сред­с­т­во за на­ла­га­не на об­ри­ви, ци­реи, кож­ни  стру­пеи, лим­фа­тич­ни  ото­ци и др. От смач­ка­ни­те све­жи ко­ре­ни­ща, сва­ре­ни  с оцет и сме­се­ни със съ­що­то ко­ли­чес­т­во свин­с­ка мас, се по­лу­ча­ва  мех­лем про­тив крас­та.

Ле­чеб­на­та ов­чар­ка (Petasites Hybridus) е поз­на­та още и под на­и­ме­но­ва­ни­я­та ле­кар­с­т­ве­на чо­бан­ка и ло­пуш. Ле­кар­с­т­ве­на су­ро­ви­на са лис­та­та, как­то и ко­ре­ни­ща­та за­ед­но с ко­ре­ни­те. Бе­ре се от ав­густ до ок­том­в­ри. В на­род­на­та ме­ди­ци­на бил­ка­та се из­пол­з­ва про­тив каш­ли­ца и ка­то про­ти­вос­паз­мич­но сред­с­т­во, за апе­тит и  за по­доб­ря­ва­не на  хра­нос­ми­ла­не­то. Вън­ш­но – пряс­но счу­ка­ни лис­та се на­ла­гат вър­ху ра­ни, за да за­рас­нат.


ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ

ЕЗО­ФА­ГИТ

Смес­ват се  по 2 г цвет­че­та от лай­ка и стръ­ко­ве от  ри­ган, по 3 г ко­ре­ни от бла­тен аир и ме­ди­цин­с­ка ру­жа. На­сит­не­на­та смес се  за­ли­ва с 220 г сту­де­на во­да, дър­жи се на вря­ща вод­на ба­ня 15 ми­н, от­с­т­ра­ня­ва се, кис­не още 40 ми­ну­ти и се пре­цеж­да. Взе­ма се по 2-3 су­пе­ни лъ­жи­ци из­в­лек 15-20 ми­ну­ти  пре­ди яде­не.

ГАС­Т­РИТ  С  ПО­НИ­ЖЕ­НА КИ­СЕ­ЛИН­НОСТ  НА СТО­МАШ­НИЯ  СОК

Взе­ма се по ед­на ча­е­на лъ­жич­ка пряс­но из­с­тис­кан сок от  плод­че­та на офи­ка пре­ди яде­не.

ГРИП

4 су­пе­ни лъ­жи­ци сит­но  на­ря­за­ни ко­ре­ни от глу­хар­че се сла­гат в 500 мл гроз­до­ва  ра­кия да прес­то­ят 1-2 ча­са. Взе­ма се  по 1  чаш­ка  из­в­лек 3 пъ­ти днев­но.

ВА­РИ­ЦЕ­ЛА

Сър­бе­жът се от­с­т­ра­ня­ва с ед­но ста­рин­но сред­с­т­во: смес­ват се по 1 су­пе­на лъ­жи­ца 3-про­цен­тов оцет и ра­кия, 2 су­пе­ни лъ­жи­ци во­да. С та­зи теч­ност се прот­ри­ват ли­це­то, ръ­це­те и тя­ло­то на де­те­то 3 пъ­ти днев­но. От нея спа­да и ви­со­ка­та тем­пе­ра­ту­ра.

СГО­РУ­ХА (ПИ­РО­ЗИС)

Смес­ват се рав­ни ко­ли­чес­т­ва цвет­че­та от бя­ла ака­ция и лис­та от бя­ла чер­ни­ца. 1 су­пе­на лъ­жи­ца смес се за­ли­ва с 1 ча­е­на ча­ша вря­ща во­да, кис­не 1 час и се пре­цеж­да. При­е­ма се по по­ло­вин ча­ша пре­ди яде­не.

СТО­МАШ­НО-ЧРЕВ­НИ  НА­РУ­ШЕ­НИЯ

Мно­го  по­лез­на е обик­но­ве­на­та тик­ва, ко­я­то мо­же да се из­пол­з­ва в го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва. Пре­по­ръч­ва се упот­ре­ба­та в су­ров вид (500 г), пряс­но из­с­тис­кан сок (2-3 ча­ши), пе­че­на или ва­ре­на на ка­ша (до 1,5-3 кг днев­но) в про­дъл­же­ние на 3-4 ме­се­ца. При­ла­га се съ­що при  ко­ли­ти с не­дос­та­тъч­но из­п­раз­ва­не на чер­ва­та.

ЯЗ­ВА НА СТО­МА­ХА

10 прес­ни и доб­ре из­ми­ти ко­ко­ши яй­ца се сла­гат в стък­лен бур­кан. За­ли­ват се с 1,5 л су­ро­ват­ка, пох­луп­ва се и от­с­т­ра­ни се на­маз­ва плът­но с тес­то. Дър­жи се  3 дни на топ­ло мяс­то. След то­ва се раз­бър­ква доб­ре. Ко­га­то че­руп­ки­те се раз­т­во­рят и бел­тъ­ци­те се пре­се­кат, смес­та се пре­цеж­да и се  взе­ма по по­ло­вин ча­ша 3 пъ­ти днев­но  пре­ди яде­не в про­дъл­же­ние на 4 сед­ми­ци, ка­то се съб­лю­да­ва  ди­е­та.

ХЪЛ­ЦА­НЕ

При про­дъл­жи­тел­но и въ­зоб­но­вя­ва­що се хъл­ца­не се пре­по­ръч­ва  спир­тен ек­с­т­ракт от кай­си­е­ви яд­ки (20 г яд­ки се за­ли­ват  със 100 мл спирт и кис­не 8-10 дни). При­е­мат се по 20-30 кап­ки 2 пъ­ти днев­но.

КО­ЛИТ

В ед­на ча­е­на ча­ша  вря­ща во­да се сла­гат по 1 ча­е­на лъ­жич­ка гра­дин­с­ки чай, лай­ка и чер­вен кан­та­ри­он. Взе­ма се по 1 су­пе­на лъ­жи­ца на все­ки 2 ча­са. След 2-3 ме­се­ца до­за­та се на­ма­ля­ва. Спаз­ва се ди­е­та. От ме­ню­то се из­к­люч­ва пре­со­ле­но­то, пър­же­но­то, лю­то­то, пу­ше­но­то, тлъс­то­то, слад­ко­то. Кон­су­ми­рат се мно­го зе­лен­чу­ци.

ТЕ­НИЯ

Обел­ват се 60-80 тик­ве­ни сем­ки, счук­ват се и се смес­ват с мал­ко за­хар и во­да, да се об­ра­зу­ват 3 топ­че­та. Изяж­дат се на глад­но. След 5 ча­са се из­пи­ва 1 су­пе­на лъ­жи­ца зех­тин.

 

http://myclinic.bg/

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Scroll Up